OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

(REGULAMIN)

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony

internetowej, zwany będzie dalej: “Ogólne warunki“.

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania

ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz

akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy

zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej

należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą

być one zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej,

utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji

lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie

działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący

adres email: copypoint@copypoint.pl.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie

internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela

strony internetowej;

2. FORMULARZ REJESTRACJI – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej

umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej

3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór

zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

 

4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie

zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer

telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących strony

internetowej;

5. PRAWO WŁAŚCIWE – Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma

prawo polskie;

6. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: wytworniazaproszen.pl,

służące do świadczenia usług elektronicznych;

7. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;

8. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych

warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania

ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na

stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji,

jak również obsługi klienta;

9. WŁAŚCICIEL – Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową,

mianowicie: Copypoint Z. Ławniczek z siedzibą przy: św. Wawrzyńca 29, 62-200

Gniezno, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Gnieźnie w Gniezno, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________,

NIP: NIP 7841112824;

10. WYSZUKIWARKA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona

Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych

ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy

użyciu filtrów).

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie

z poniższymi Ogólnymi warunkami.

2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji

dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów

informacyjnych.

3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią

integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie

internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki

internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia

końcowego Użytkownika.

2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować,

drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość

niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:

a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach

niekomercyjnych;

b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw

autorskich lub dane dotyczące autora treści.

3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii,

stanowiących część strony internetowej.

4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu

przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:

a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób,

zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia

im jakiejkolwiek szkody;

d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści

niezgodnych z Ogólnymi warunkami;

e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych

lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również

jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;

f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania

lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie

trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie

z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody

komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na

funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego

albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

V. COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię

(dalej łącznie nazywane: “cookies“) do zbierania informacji o dostępie

Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona)

oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych

i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych

potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,

który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu

przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego

urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich

głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne

tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu

przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po

powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas

zachowywane przed dłuższy czas.

4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez

Właściciela.

5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne

z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie

akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies

zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies

lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne

powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia

akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić

pełne korzystanie ze strony internetowej.

9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej,

aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były

dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę

internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników,

którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej

pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest

zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,

adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości

diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony

internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta

ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy

strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

VI. PLUGIN FACEBOOKA

1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego

Facebook.

2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.

3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka.

Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę

internetową ze swojego adresu IP.

4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim

profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet

w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest

w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych

i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook

nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących

prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio

z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące

przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się

wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np.

Twitter, Google+ albo LinkedIn).

2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach

służących do udostępniania informacji na danej platformie.

3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej

w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.

4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu

społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik

odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu

społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii,

w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika.

Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki

strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na

temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich

z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych

wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania

m.in. statystyk strony.

6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony,

Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili

Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym

informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze

dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby

generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów

społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do

poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych

z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz

o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są

podane wyłącznie w celu informacyjnym.

2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące

się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

IX. NEWSLETTER

1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail

lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz

marketingowych, drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS.

2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS,

Właściciel informuje Użytkownika o najnowszych ofertach np. nowościach,

promocjach czy wyprzedażach.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera,

klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość email

na adres: newsletter@wytworniazaproszen.pl.

X. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny

formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując

ich wysyłkę do Właściciela.

2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na

przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych

osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu

wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

XI. FORMULARZ REJESTRACJI

1. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe,

aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej

i utworzyć swoje Konto.

2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową,

będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.

3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi

osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w

późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych

lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowej.

4. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych

oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych

osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.

XII. WYSZUKIWARKA

Użytkownik może wyszukiwać na stronie internetowej szukanych informacji,

wpisując w wyszukiwarce, umieszczonej na stronie internetowej, hasło, którego

szuka. Opcja ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji, niż zapoznawanie

się z treścią całej strony internetowej, w poszukiwaniu tego, po co Użytkownik

pojawił się na stronie internetowej.

XIII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi,

prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi

z ochroną własności intelektualnej.

2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na

stronie internetowej (zwane łącznie: “Znakami“), stanowią znaki towarowe

Właściciela.

3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie

może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani

w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie

w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych,

marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie

elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XIV. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na

temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika

lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać,

znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu

pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed

podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność

gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści,

w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy

złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.

3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej,

w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,

nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności

informacji.

4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na

siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej

wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze,

moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu

zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.

5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone

na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi

utrzymywanych przez osoby trzecie.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest

z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie

internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji

lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.

8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii

zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się

niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu,

proszony jest zgłaszać Właścicielowi.

9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ

istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej

i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XVI. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się

nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część

Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne

lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje

zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych

warunkach.

2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się

nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie

postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie

prawnym.

XVII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą

umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony

internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne

porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych

Ogólnych warunków.

XVIII. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania

modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich

obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej,

które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że

inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków,

o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat

o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.

3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją

zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XIX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać

w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym

(zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający

z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje

się siedziba Właściciela.

XX. PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się

odpowiednio następujące ustawy:

a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r.

poz. 2460, ze zm.);

b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.

Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);

c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1145, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.__